برنامه هاي حلقه نور و معرفت

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي مهندس مهدي فدائي

(عضو هيات علمي پژوهشكده فاوا)

 

كوي اساتيد

رديف B، واحد B6

دوشنبه

27/ارديبهشت/1395

22:00-21:00

 

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر حسين احمدوند

(عضو هيات علمي دانشكده فيزيك)

كوي اساتيد

رديف A، واحد A14

دوشنبه

30/فروردين/1395

21:30-20:30

 

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر پرويز كاملي

(عضو هيات علمي دانشكده فيزيك)

كوي اساتيد

رديف C، واحد 2

دوشنبه

26/بهمن/1394

20:30-19:30

 

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر حسين توكل

(عضو هيات علمي دانشكده شيمي)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 19

دوشنبه

28/دي/1394

20:30-19:30

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر مرتضي زاهدي

(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كشاورزي)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 7

دوشنبه هفته جاري

30/آذر/1394

20:30-19:30

 

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي حجه الاسلام و المسلمين دكتر محسن عميق

(عضو هيات علمي مركز معارف)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 25

دوشنبه هفته جاري

25/آبان/1394

20:30-19:30

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر كيقباد شمس

(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي)

كوي اساتيد

رديف 2، واحد 16

دوشنبه هفته جاري

4/آبان/1394

21:00-20:00

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر حسين مطيع

(عضو هيات علمي مركز معارف)

كوي اساتيد

رديف 1، واحد 9

دوشنبه هفته جاري

30/شهريور/1394

21:00-20:00

ميزبان

آدرس

زمان

ساعت

جناب آقاي دكتر علي اشرفي

(عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مواد)

كوي اساتيد

رديف 4، واحد 21

دوشنبه هفته جاري

26/مرداد/1394

21:45-20:45

اشتراک در برنامه هاي حلقه نور و معرفت

تحت نظارت وف ایرانی